Iň oňat lomaý termiki kagyz rulonlary, termiki kwitansiýa kagyz kagyzy ýöriteleşdirilen ululyk üpjün ediji we zawod |Şirleýa
sahypa

önüm

Lomaý termiki kagyz rulonlary, termiki kwitansiýa kagyz rulony ýöriteleşdirilen ululyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

80mm x 80mm Termiki kagyz rulony, 50 rulon / karton

Ini 80mm
Diametri 80mm
Esasy 15mm * 17mm
Gaplamak 50 rulon / karton

 212

80mm x 80mm malylylyk kagyz rulony dünýä bazarynda iň meşhur ululykdyr.Islendik standart 80mm kabul ediji printer bilen gabat gelýär we bölek satuw, naharhana, logistika, oýun we başgalarda giňden ulanylýar!

57mm x 50mm Termiki kagyz rulony, 100 rulon / karton

Ini 57mm
Diametri 50mm
Esasy 13mm * 17mm
Gaplamak 100 rulon / karton

57mm x 38mm malylylyk kagyzy rulony, 100 rulon / karton

Ini 57mm
Diametri 38mm
Esasy 15mm * 17mm
Gaplamak 100 rulon / karton

【Iň ýokary hil】 malylylyk kagyz rulonlarymyz ýokary hilli ýylylyk kagyzy bilen ýasalýar we düşnükli, düşnükli şekilleri berýär.Iň ýokary hilli kagyz gysga, düşnükli şekilleri berýär.Her Kagyz rulonlarynda duýduryş signalynyň soňy bar.2-3 ýyl şekil ömri kepillendirilýär, Lint mugt termiki kagyz rulonlary.Termiki kabul ediş kagyzynyň ýokary hilli ŞIRLEYYA, kwitansiýaňyzy ýa-da suratlaryňyzy her gezek çap edip biljekdigiňize göz ýetirer, bu bolsa işiňiziň netijeliligini ýokarlandyrar.

M armyly maslahatlar print Çap etmezden ozal çap edilişini tassyklaň.

Düşündiriş

Dürli görnüşlere we ýöriteleşdirilen ululyga eýe boluň.

Maslahat: Gyzgyn satuw ölçegi 80mm * 80mm, 57mm * 50mm, 57mm * 38mm we ş.m.

Ak, ýalpyldawuk, ýylmanak, tozansyz kagyz açyk we garaňky çap edilen şekili berip biler.

Marka marketingiňizde kömek etmek üçin kompaniýanyňyzyň adyny we nyşanyny kartonlarda çap edip bileris - bu mugt hyzmat.

Goýmalar

Köp ýagdaýlara we ssenariýalara degişlidir. Lotereýa ulgamy, kassa ulgamy, bölek satuw ulgamy, logistika we hassahanalar.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak jikme-jigi: Müşderileriň islegine görä düzülip bilinýän plastik möhürlenen, karton guty.

Eltip bermek jikme-jigi: sargyt tassyklanandan soň 20 günüň içinde.

Eltip bermek

Adatça harytlary dünýä arkaly deňiz arkaly iberýäris.Önümler porta gelende ýük daşaýan gapda bolar.Siziň iberen zatlaryňyzy we gümrükhanany resmileşdirmek üçin jogapkärçilik çekýärsiňiz.

Hoşniýetlilik bilen bellik ediň

Uly kwadrat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz size bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli önümler hödürläris. Çap etmek üçin hünärmenler toparydyrys. Size kömek edip biljekdigimize tüýs ýürekden umyt edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: