sahypa

habarlar

Nagt amallary pul dolandyrmagyň esasy serişdesidir wepul detektorlarynagt nirede ulanylsa-da, zerur enjamdyr.Pul detektorlaryilkinji gezek 1960-njy ýyllaryň ahyrynda 1 dollar bahasynyň dogrudygyny barlamak üçin synag edildi.Häzirki wagtda banklar we dükanlar ulanylýarpul detektorlaryýa-da göçmepul detektorlary, daşky görnüşi üýtgeşik we funksiýasy başga bolsa-da, galplygy kesgitlemegiň esasy ýörelgesi birmeňzeş, pul detektorlarynyň hakykylaryny nädip kesgitleýändigine göz aýlalyň!

vaultz gulp gutularyGalp tapyjy maşynyň ýörelgesi, hakyky kagyzlaryny kesgitlemek üçin banknotlaryň mahsus aýratynlyklaryny kesgitlemekdir.Hakyky hakykat, adatça floresan kesgitlemek, magnit derňewi, infragyzyl aralaşmak, lazeri kesgitlemek we beýleki kesgitlemek usullary bar.Floresan kesgitlemegiň iş prinsipi, banknotlary şöhlelendirmek üçin ultramelewşe ýagtylyk çeşmesini ulanmak we şol bir wagtyň özünde banknotlaryň hakykylaryndan tapawutlandyryp bilýän kremniý fotoselkini ulanmak arkaly RMB-iň kagyz hilini kesgitlemekdir. ;magnit derňewi, sebäbi hakyky RMB uly denominasiýa banknotlarynyň käbir bölekleri magnit signalyny tapmak üçin magnit detektoryny ulanyp, magnit syýa bilen çap edilýär.Mundan başga-da, banknotlardaky demir simler magnit häsiýetlerini hem görkezip biler;infragyzyl aralaşmagy, RMB-nyň kagyz aýratynlyklary bilen galp banknotlaryň kagyz aýratynlyklarynyň arasyndaky tapawudyň üsti bilen, infragyzyl signallary banknotlary ýüze çykarmak üçin ulananda, infragyzyl signallaryň siňdiriş ukyby başgaça bolar, bu ýörelgäni ulanyp, kesgitläp bilersiňiz hakyky ýa-da galp;lazeri kesgitlemek, bäşinji neşir RMB-de floresan nyşanlary belli bir tolkun uzynlygynyň infragyzyl lazerleri bilen şöhlelendirmekdir, bu bolsa floresan nyşanlaryň belli bir önüm öndürmegine sebäp bolar Hakyky hakykat, kagyz pulunyň hakykylygyny bu lazeri tapmak arkaly kesgitläp bolar .

Enjamyň esasy bölegi bäş bölekden durýar: banknotlary, banknotlary bükmek, banknotlary, raflary we elektron zynjyrlary almak, olaryň hersiniň öz jogapkärçiligi bar.Mysal üçin, bükülýän bölek, takyk sanamagy üpjün etmek üçin zerur şert bolan banknotlary birin-birin sanamak üçin jogapkärdir;banknotlaryň roly, yzygiderli banknotlary egrilen rezin halkanyň çyzykly tizliginden iki esse yzdakylardan aýyrmak we sanamak we galp kesgitlemek üçin hasaplaýjy we kesgitleýiş datçigine ibermek;kabul ediji bölek, kabul edilen dyrnagyň dürli dyrnaklaryna sanalan banknotlary birin-birin gysmak üçin jogapkärdir we banknotlar zolak tagtasy tarapyndan çykarylar we tertipli ýerleşdiriler.Banknotlar çykarylar we zolak tagtasy bilen tertiplener.

pul gutusy uly

Soňky ýyllarda awtomatlaşdyrylan maliýe maşynlarynyň meşhurlygy we ykdysadyýetiň ösmegi bilen banknot detektory başga-da köp funksiýany goşdy.Mysal üçin, şekili tanamak funksiýasy, banknot detektory, ýüzüň bahasyny tanamak, tanamak, täze we köne tanamak, şikeslenmegi tanamak, täç belgisini tanamak üçin kömekçi arassalamak üçin reňk şekilini ulanýan şekil arassalamak algoritmini ulanýar.Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen banknot detektorynyň hasam ösdüriljekdigine ynanýarys.


Iş wagty: -anwar-05-2023