sahypa

habarlar

Nagt kassa kagyzy durmuşda duş gelýär we supermarketleriň tölegleri oňa degişlidir, onda haýsy material?Adatça, kassa kagyzynyň materialy kassanyň içindäki iňňe görnüşli çap bölekleri üçin amatly termiki kagyzdyr.Kassa kagyzynyň dört esasy görnüşi bar:

1. Iki gezek ýelmeýän kagyz:Ordinaryönekeý goşa ýelimlenýän kagyz tarapyndan öndürilen kassa kagyzy, kagyz ýüzünde hiç hili örtük bolmazdan, bir gatlakly we lentada ýazylan sözler bilen kassa kagyzy.

2. Malylylyk kagyzy:Malylylyk kagyzy gaýtadan işlemek arkaly öndürilen kassa kagyzlarynyň hemmesi bir gatly, kagyz ýüzündäki termiki himiki örtük bilen örtülendir we reňkiň ösmegi üçin lazer termiki kellesi tarapyndan çap edilen kassa kagyzy, Çap etmegiň zerurlygy bilen häsiýetlendirilmeýär. sarp edilýän zatlar, uglerod lentalary, lentalar ýa-da syýa patronlary ýok;kagyzyň ýüzü birneme tekiz we kagyzda dyrnak ýa-da gaty zatlar bilen çyzylsa açyk yzlar bolar.

3. Uglerodsyz kagyz:Kassa kagyzynyň bu görnüşi azyndan iki gatlakdan ýa-da ondanam köpdür.Birinji sahypa reňk ösdürmek üçin iňňe görnüşli printer bilen çap edilmeli, ýöne indiki birnäçe sahypa reňkiň ösmegi üçin iňňe görnüşli printer bilen çap edilýär.

4. Öz-özüni duýýan kagyz:Kassa kagyzynyň bu görnüşi bir ýa-da birnäçe gatlakdan durýar we reňk iňňe görnüşli printeriň çap basyşy bilen ösdürilýär we çap kagyzy lentany gurmagyň zerurlygy ýok.Bu görnüşdäki kassa kagyzynyň birinji sahypasyna özüni duýýan kagyz diýilýär, indiki sahypalar bolsa adaty uglerodsyz kagyz.

Adaty kassa kagyzy esasan termiki kagyzy, adaty iki ýelimleýji kagyzy we uglerodsyz kagyzy öz içine alýar.

Malylylyk umumy umumy aýratynlyklarykagyzbolup durýar:

57 × 50, 57 × 60, 57 × 80, 75 × 50, 75 × 60, 75 × 80, 80 × 50, 80 × 60, 80 × 80 we ş.m.

Adaty goşa ýelmeýän kagyzyň umumy aýratynlyklary:

44 × 40, 57 × 60, 70 × 60, 75 × 60, 75 × 80, 82 × 70, 82 × 80 we ş.m.

Uglerodsyz kassa kagyzynyň umumy aýratynlyklary:

57 × 40 goşa paluba, 57 × 60 goşa paluba, 75 × 60 goşa paluba, 75 × 60 üç gatly paluba, 241 × 100 goşa paluba, 241 × 100 üç gatly we ş.m.


Iş wagty: Iýun-27-2022