Iň oňat INK Premium doldurylýan ak tagta marker ruçkalary 4 reňk Gury süpürgiç ýokary hilli üpjün ediji we zawod |Şirleýa
sahypa

önüm

INK Premium doldurylýan ak tagta marker ruçkalary 4 reňk Gury süpürgiç ýokary hilli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

INK Premium doldurylýan ak tagta marker ruçkalary 4 reňk Gury süpürgiç ýokary hilli

Reodeim:SYMK-8808

Reňk:4 reňk (gök, ýaşyl, gyzyl, gara)

Bukja:10 sany guty / guty , 10 guty / orta guty , 12 orta guty / karton

Gatylygy:orta ýumşak

Syýa görnüşi:gury pozmak we çygly pozmak

INK Premium doldurylýan ak tagta marker ruçkalary 4 reňk

Reodeim: SYMK-8806

Reňk: 4 reňk (gök, ýaşyl, gyzyl, gara)

Paket: 10 sany guty / guty , 10 guty / orta guty , 12 sany orta guty / karton

Gatylygy: orta ýumşak

Syýa görnüşi: gury pozmak we çygly pozmak

Düşündiriş

● Tagtanyň markeri

● Çalt guratýan, ýokary güýçli syýa; Lightagtylyk

5 Tegelek ujunyň diametri 5mm

Use Ulanylandan soň gaýtadan ýapyň

Hor Gorizontal ýagdaýda saklaň.

A Gury mata ýa-da pozujy bilen aňsatlyk bilen süpürilýär;

4 paket (dürli reňk) Tagta marker reňklerine gara, gyzyl, gök we ýaşyl reňkler girýär.SHIRLEYYA mugallym, ene-atalar, çagalar we ulular üçin reňkli esbaplary atlandyrýar.

Bu markerler adaty tagtalaryň köpüsinde ýazýarlar.Häzirki wagtda uniwersitetleriň we kärhanalaryň köpüsi ulanýar.

Bu markerler güýçli prezentasiýa döretmäge mümkinçilik berýän açyk reňklere eýe.

Bu markerler konferensiýa otaglarynda, synp otaglarynda, önümçilik pollarynda we başgalarda ulanmak üçin iň oňat ýazuw esbaplarydyr.Bu markerleri satyn alyň we hil toplumyny alýandygyňyza göz ýetiriň.

Bu markerler, prezentasiýaňyzy taýýarlaýarkaňyz, size aç-açan we aňsat ýazmaga kömek etmek üçin döredildi.Kitapda 4 sany meşhur reňk bar: Gara, Gök, Greenaşyl we Gyzyl.Kollej mugallymlary, okuw esbaplary, önümçilik dolandyryjylary, satyjylar we başgalar üçin hökmany zat.

Aýratynlyklary

Quick Çalt we aňsat pozmak üçin pozujyda gurlan amatly.

● Ajaýyp açyk we açyk reňkleri uzakdan ak tagtalarda, aýna we ş.m. görmek bolýar.

Class Synp otagy we ofis üçin ulanmak üçin ajaýyp.

Family Maşgala iş tagtasyny ýasamak üçin tagtadan marker ulanmak, hemmeleriň içeri girmegi üçin ýönekeý çözgüt.

● Diňe tagtanyň markeri.

Bu element hakda

Goşmaça giň markerler 10.0mm uç nokadynyň giňligi synp otagynda uzakdan aýdyň görünýär.

Capacityokary kuwwatly syýa bilen güýçli plastmassa barrel.

Düzediş üçin mata ýa-da guradyjy süpüriji bilen aňsatlyk bilen öçürip bolýar, olary öýde, ofisde ýa-da mekdepde bilim almak üçin ajaýyp edýär.

Mugallymlar başlangyç tagtalarda ýazýan çagalar bilen senetçilik üçin ulanmagy gowy görýärler we sargytlar üçin elmydama isleg sanawlaryny saklaýarlar.

Reňk ruçkasy bilen kagyz aýnada ýa-da tagtada surat çekmek, çyzmak we sungat üçin ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki: