sahypa

önüm

Kristal arassa gaplama lentasy, karton möhürleýji lenta agyr ýükli arassa gaplama lentasy

Köp maksatly ulanmak üçin goşmaça ýelmeşýän ýelimli ýelim we güýçli gatlaklar bilen ýasalan ŞIRLEYYA lentamyz.Artykmaç güýç OPP gatlak materialy tranzit wagtynda lentanyň zaýalanmagynyň öňüni alýar.HER IŞ KESELI ÜÇIN IEST GOWY: Öý, söwda ýa-da senagat taýdan ulanmak üçin ykdysady.Islendik temperatura we gurşaw lentanyň hilini üýtgetmez.Arzan bahadan köp maksatly ulanmak üçin amatly we işiňizi aňsatlyk bilen tamamlaň.Ammaryňyza möhürleme prosesini çalt we täsirli dolandyrmaga kömek eder.


 • Reodeim:
  SYPT-002
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň ululygyny saýlamak

  35mik * 4,8 sm * 115m

  B 47mik * 4,8 sm * 65m

  C 177mik * 2,4 sm * 18m

  D 37mik * 1,2 sm * 7,9 m

  .... ýa-da halaýan beýleki ululygyňyz.

  Bu element hakda

  Gutularda ýa-da Salgy belliklerine basanyňyzda professional görünmek üçin doly kristal arassa.

  Gutujyklary möhürlemek we ygtybarly ýapmak üçin gaplamak lentasyny göçürmek we saklamak - Easyeňil paýlamak üçin lenta ýaragy bilen ulanylyp bilner.

  Uly, agyr gutular üçin amatly;Göçürmek, ibermek ýa-da saklamak ýaly gymmat bahaly zatlary howpsuz saklamaga kömek edýär.

  Ippingüklemek we gyzgyn we sowuk temperaturalarda saklamak üçin ýerine ýetirişde ajaýyp uzak möhletli baglanyşyk aralygy.

  Köp maglumat

  Birnäçe aýlap gutularyňyza ýapyşjak we mazmunyňyzy howpsuz saklaýan güýçli ýelimli gaplaýyş lentamyz bilen gutulary ýa-da paketleri arkaýyn goraň.

  Packhli standart lenta dispenserlerine we lenta ýaraglaryna laýyk gelýän gaplama lentalarymyzy gutularyňyza ulanyp, wagtyňyzy tygşytlaň.

  Programma wagtynda ýyrtyklygymyzy bölmeýän ýük lentasyny ulanmak aňsat.

  Uly we agyr gutulary güýçli BOPP akril ýelim bilen lentamyz bilen çalt örtüň, şeýle hem kiçi hereketli gutulary, kitaplary, surat çarçuwalaryny we başgalary aňsatlyk bilen lenta almak üçin ýeterlik ýeňil.

  Arza

  8

 • Öňki:
 • Indiki: