Iň oňat hrustal arassa gaplama lentasy, karton möhürleýji lenta agyr ýükli arassa gaplaýyş lentasy üpjün ediji we zawod |Şirleýa
sahypa

önüm

Kristal arassa gaplama lentasy, karton möhürleýji lenta agyr ýükli arassa gaplama lentasy

BiziňkiŞIRLEYYAKöp maksatly ulanmak üçin goşmaça ýelmeşýän ýelim we güýçli gatlaklar bilen ýasalan lenta.

Artykmaç güýç OPP gatlak materialy tranzit wagtynda lentanyň zaýalanmagynyň öňüni alýar.

Haýsydyr bir iş meselesi üçin iň oňat:Öý, täjirçilik ýa-da senagat taýdan ulanmak üçin ykdysady.Islendik temperatura we gurşaw lentanyň hilini üýtgetmez.Arzan bahadan köp maksatly ulanmak üçin amatly we işiňizi aňsatlyk bilen tamamlaň.Ammaryňyza möhürleme prosesini çalt we täsirli dolandyrmaga kömek eder.


 • Reodeim:
  SYPT-002
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň ululygyny saýlamak

  35mik * 4,8 sm * 115m

  B 47mik * 4,8 sm * 65m

  C 177mik * 2,4 sm * 18m

  D 37mik * 1,2 sm * 7,9 m

  .... ýa-da halaýan beýleki ululygyňyz.

  Bu element hakda

  Gutularda ýa-da Salgy belliklerine basanyňyzda professional görünmek üçin doly kristal arassa.

  Möhürlemek we gutulary ygtybarly ýapmak üçin lentany göçürmek we saklamak - Easyeňil paýlamak üçin lenta ýaragy bilen ulanylyp bilner.

  Uly, agyr gutular üçin amatly;Göçürmek, ibermek ýa-da saklamak ýaly gymmat bahaly zatlary howpsuz saklamaga kömek edýär.

  Yssy we sowuk temperaturalarda ibermek we saklamak üçin ýerine ýetirişde ajaýyp uzak möhletli baglanyşyk aralygy.

  Köp maglumat

  Birnäçe aýlap gutularyňyza ýapyşjak we mazmunyňyzy howpsuz saklaýan güýçli ýelimli gaplaýyş lentamyz bilen hereket edýän gutulary ýa-da paketleri ynamly goraň.

  Packhli standart lenta dispenserlerine we lenta ýaraglaryna laýyk gelýän gap-gaç lentalarymyzy gutularyňyza ulanyp, wagtyňyzy tygşytlaň.

  Programma wagtynda ýyrtyklygymyzy bölmeýän ýük lentasyny ulanmak aňsat.

  Uly we agyr gutulary güýçli BOPP akril ýelim bilen lentamyz bilen çalt örtüň, şeýle hem kiçi hereket edýän gutulary, kitaplary, surat çarçuwalaryny we başgalary aňsatlyk bilen lenta almak üçin ýeterlik ýeňil.

  Arza

  güýçli gaplama lentasy

 • Öňki:
 • Indiki: